Zapisy

  • Sztuki walki w Opolu

Czas pomyśleć o zajęciach dodatkowych dla Twojego dziecka lub dla siebie. Jeśli szukasz miejsca o niepowtarzalnym klimacie w Opolu i zamierzasz poznać tajniki niesamowitej sztuki walki. Zapraszamy na profesjonalne treningi karate dla osób w każdym wieku i na różnych poziomach zaawansowania.

Opolski Klub Karate Tradycyjnego „Budokan” stale przyjmuje nowych chętnych na zajęcia odbywające się w sali treningowej:

45-340 Opole, ul. Jakuba Kani 3a/3

tel. kom.: 693 148 463

email: karate.opole@wp.pl

Zobacz rozkład zajęć.

Informacje dla osób chcących wstąpić do klubu:

Opis:

OKKT „Budokan” jest stowarzyszeniem zrzeszającym sympatyków karate tradycyjnego (styl Shotokan): dzieci, młodzież i dorosłych.

Nabywanie członkostwa w klubie – warunki wstępne:

U osób niepełnoletnich (w treningach mogą brać udział dzieci pięcioletnie) wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnego opiekuna oraz zgoda lekarza na udział w zajęciach karate, u dzieci od 14 lat wymagane jest zaświadczenie z przychodni sportowo-lekarskiej potwierdzające dobry stan zdrowia.
Dzieci w wieku od 5 do 13 lat uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych przygotowujących do treningu specjalistycznego w zakresie karate.

Osoba zainteresowana pozyskaniem członkostwa w klubie wypełnia w terminie 10 dniowym deklaracje przynależności na dany rok, zapoznaje się z regulaminem i statutem klubu i zobowiązuje się do przestrzegania warunków w nich zawartych, co potwierdza własnoręcznym podpisem (w przypadku osób niepełnoletnich podpis składają rodzice lub opiekunowie osoby wstępującej).

Warunki uczestnictwa w treningach (wyciąg z regulaminu):

Spełnienie warunków wstępnych:

Dostosowanie się do wyznaczonego podziału na grupy wiekowe i według stopnia zaawansowania.

Przestrzeganie regulaminu danego obiektu – gdzie odbywają się zajęcia.

Przestrzeganie porządku, obowiązującej dyscypliny (etykiety), higieny, oraz warunków bezpieczeństwa zawartych w regulaminie klubu.

Odpowiedni strój sportowy:

  • dla osób początkujących – dres (spodnie, koszulka, bluza),
  • dla osób ćwiczących powyżej 3 miesięcy – biała karatega (kimono) i pas (obi) w zależności od stopnia zaawansowania.

Systematyczne uczęszczanie na zajęcia; wszelkie przyczyny ewentualnej nieobecności należy zgłaszać instruktorowi.

Kontrolowanie swojego stanu emocjonalnego oraz kontrolowanie technik według wskazówek instruktora.

Terminowe (miesięczne) regulowanie składek za treningi.

Okazywanie szacunku wobec współćwiczących, a szczególnie wobec wyższych stopni, osób starszych i instruktora, a także wobec innych osób przebywających na dojo jak i poza nim.